Architecture armnienne Ճարտարապետություն
Armenian architecture 
Армянская архитектураԱ  Բ   Գ  Դ  Ե   Զ  Է  Ը   Թ  Ժ  Ի  Լ   Խ  Ծ   Կ   Հ   Ձ  Ղ   Ճ   Մ   Յ   Ն   Շ   Ո   Չ   Պ    Ջ   Ռ   Ս   Վ   Տ   Ր  Ց  Փ  Ք  Օ   Ֆ

Գլխավոր մուտք             
Ա
Աբբայական եկեղեցի
Ազատ հենարան
Ամբիոն
Ամպհովանի
Ամրակ
Ապադանա
Ատամիկ
Արաբանախշ
Արևի ժամացույց
Արջամագիլ

Բ
Բազմաբլթակ կամար
Բազմաղեղ կամար
Բազմամաս հենարան
Բարձիկ
Բարձրաքանդակ
Բեռնաթափող կամար
Բոլորակ
Բոլորաքանդակ
Բուն
Բրոնզի դար

Գ
Գալարազարդ
Գավիթ
Գետնադամբան
Գետնախարիսխ
Գլանաձող
Գլխատուն
Գմբեթավոր նավ
Գրչատուն

Դ
Դոլմեն

Ե
Եզրակղմինդր
Եղջերագավաթ
Ենթահնոց
Երկաթի դար
Երկնիստ
Երկնիստ խորղ

Զ
Զանգակատուն
Զանգակատուն

Է


Ը


Թ
Թակաղակ
Թաղահատում

Ժ
Ժամատուն

Ի
Ինքնագլուխ

Լ


Խ
Խաչվող կամարներ
Խորան
Խորան խորշ
Խորանի վարագույր
Խորանիկ
Խորշ
Խուլ կամար
Խուլ կամարաշար
Խուրձ
Խրձաձև հետարան

Ծ
Ծակտոն
Ծոփոր

Կ
Կամար
Կամարակապ բացվածք
Կամարաշար
Կամարաշերտ
Կամարունք
Կապ
Կենդանապատկեր
Կիսաշրջան կամար
Կրկնակամար
Կրունկ

Հ
Հայ առաքելական եկեղեցի
Հայ ճարտարապետության ոսկե դար
Հենարան
Հիմնակամար
Հյուրատուն
Հնաշունչ
Հունազարդ

Ձ


Ղ


Ճ
Ճակտոն
Ճակտոնազարդ
Ճարտարակազմական
Ճարտարապետություն

Մ
Մահաբեր բացվածք
Մանրակառույց
Մասնատուփ
Մարդակենտրոնություն
Մենաստան
Միաթեք տանիք
Միջկամարային տարածք
Միջնորմակիր կամար

Յ


Ն
Նավ
Նարտեքս
Նեդգծված խորան
Նեոլիթ
Ներսերես
Նոր քարի դար

Շ
Շարվածք
Շտկում

Ո
Ոսկե հատում
Որմնաբացվածք
Որմնախոյակ
Որմնակամար
Որմնահենարան
Որմնանկար

Չ
Չարխափան

Պ
Պայտաձև կամար
Պատուհանի լայնացում
Պատվանդակ
Պղնձի դար

Ջ
Ջլաղեղ

Ռ


Ս
Սելջուկներ
Սեղան
Սեղանատուն
Սլաքածածկ
Սլաքաձև կամար
Սյունասրահ
Սյունափարձ
Սրբազան առանցք
Սրբազան կամար

Վ
Վանք
Վանք մենաստան
Վարդյակ
Վերականգնում
Վերօգտագործում
Վեցախորան

Տ
Տապանախորշ


Ր


Ց
Ցռուկաձև կամար
Ցցուն խորան


Փ
Փորակ

Ք
Քադավապատուն
Քաղթեդոնական օջախներ
Քանդակազարդ երիզ
Քարաշարք
Քովթարահեծան

Օ
Օղանաձև ճեմասրահ

ՖԷջի վերեվը                                  
        
                                     Գլխավոր մուտք
Հավաքական 2019 ԱՀԱ